Instrukcja dla rodziców i dyrektorów

Udaj się do lekarza specjalisty

Zgłoś się wraz z dzieckiem do lekarza specjalisty i uzyskaj zaświadczenie potwierdzające chorobę, niepełnosprawność lub zaburzenie dziecka.

Złóż wniosek o orzeczenie

Udaj się z zaświadczeniem do poradni psychologiczno-pedagogicznej/ poradni specjalistycznej wyznaczonej przez kuratorium oświaty / poradni przynależącej do rejonu zgodnego z adresem uczęszczanej przez dziecko placówki i złóż wniosek o orzeczenie.

Zaczekaj na decyzję

Czekaj, aż pracownicy poradni psychologiczno–pedagogicznej zapoznają się z wnioskiem i załączonymi dokumentami oraz podejmą decyzję o przyznaniu orzeczenia.

Przekaż dokument

Przekaż uzyskane orzeczenie do szkoły lub innej placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko.

Uzyskaj sprawozdanie

Na podstawie otrzymanego dokumentu dyrektor placówki wypełnia sprawozdanie systemu informacji oświatowej (w terminie do 30 września), które stanowi podstawę naliczania subwencji na ucznia z niepełnosprawnością.

Wykorzystaj dotację

Dotacja może być wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi cenne wsparcie w edukacji dziecka. Dodatkowe środki, które przyznawane są na Ucznia z orzeczeniem, pozwalają zaspokajać specyficzne  potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub zaburzenia. W oparciu o obecność i doświadczenie specjalistów oraz mając do dyspozycji odpowiednie pomoce i narzędzia edukacyjne, dziecko zyskuje możliwość edukacji na zupełnie innym poziomie. W celu uzyskania orzeczenia należy zgłosić się do lekarza specjalisty, który po dogłębnej diagnozie wystawia zaświadczenie potwierdzające chorobę, niepełnosprawność lub zaburzenie dziecka. Następnie należy wypełnić wniosek o przyznanie orzeczenia, dołączając do niego zaświadczenie potwierdzające chorobę i złożyć go w odpowiedniej poradni. Miejsce składania wniosków: – lokalna poradnia psychologiczno – pedagogiczna, – poradnia specjalistyczna wyznaczona przez kuratorium oświaty, – poradnia przynależąca do rejonu zgodnego z adresem szkoły czy przedszkola, do której uczęszcza dziecko (w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń takich jak wady wzroku, słuchu, autyzm i zaburzeń pokrewnych).

Orzeczenie wydaje zespół powołany przez dyrektora poradni psychologiczno- pedagogicznej, która ma 30 dni od chwili złożenia wniosku na opracowanie dokumentu, który  zawiera:

 • nazwę i adres poradni,
 • nr dokumentu,
 • nazwiska wnioskodawców (rodziców/ opiekunów dziecka),
 • nazwiska członków Zespołu Orzekającego,
 • dane dziecka,
 • adres szkoły, przedszkola, placówki, do której uczęszcza dziecko oraz okres, na jaki wydaje się orzeczenie,
 • przyczynę/ przyczyny wydania orzeczenia,
 • diagnozę (w tym informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka),
 • zalecenia,
 • uzasadnienie.

Kształcenie specjalne w szkole

Po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice/opiekunowie prawni, powinni przekazać dokument do szkoły. Jest to o tyle ważne, że to właśnie rodzice, podejmując decyzję o tym czy zwrócić się do poradni o wydanie orzeczenia oraz czy przedstawiać je następnie w szkole, decydują czy dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia przewidzianego prawem dla dzieci z niepełnosprawnościami. Na podstawie otrzymanego dokumentu dyrektor placówki w terminie do 30 września wypełnia sprawozdanie systemu informacji oświatowej, które jest podstawą naliczania subwencji na ucznia niepełnosprawnego.

Jedną z najważniejszych części orzeczenia są zalecenia wobec szkoły, w których  zawarte są informacje, na temat:

 • wskazanych dla dziecka form terapii, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zakresu dostosowania warunków kształcenia, metod i form pracy,
 • konieczności wsparcia dziecka przez nauczyciela wspomagającego w przypadku edukacji w klasie masowej,
 • konieczności stosowania specjalnych materiałów dydaktycznych i wyposażenia.