RZĄDOWY PROGRAM POMOCY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW 2020 – 2022

Dotacje celowe dla uczniów z niepełnosprawnością (w tym uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) mają na celu wyrównywanie szans oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie edukacyjnym.

Dotacja skierowana jest do uczniów uczących się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Na realizację programu w latach 2020–2022 zaplanowano łącznie 54 mln zł po 18 mln zł w każdym roku, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

DOTACJA CELOWA OBEJMUJE SFINANSOWANIE:

PODRĘCZNIKÓW  I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego oraz materiały przeznaczone dla uczniów do utrwalania przez nich wiadomości i umiejętności

Plansza podłogowa do deptania i odreagowywania przez dzieci złości
Chłopiec w trakcie ćwiczeń usprawniających słuch na terapii SI
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

rozumianych jako materiały zastępujące lub uzupełniające podręczniki, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną

Wysokość wsparcia na jednego ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 wynosi:

Do 225 zł

Uczniowie uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Do 390

Uczniowie uczęszczający do szkoły branżowej

Do 445 zł

Uczniowie uczęszczający do liceum, technikum, szkół artystycznych

Harmonogram
(źródło: Załącznik do uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.):
do 3 sierpnia 2020/2021/2022
Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem
do 10 sierpnia 2020/2021/2022
Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w pierwszej transzy
do 19 sierpnia 2020/2021/
Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu
do 25 września 2020r. , 24 września 2021 r.i 23 września 2022 r
Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem
do 28 września 2020r.,27 września 2021 r.i 26 września 2022 r
Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w drugiej transzy
do 30 września 2020/ 2021/2022
Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu
do 7 grudnia 2020/2021/2022
Realizacja zwrotu kosztu za zakupu podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
do 1 lutego 2021r., 31 stycznia 2022 r. i 31 stycznia 2023 r
Podsumowanie programu w województwach
Odwiedź sklep internetowy Moje Bambino i sprawdź kompleksową ofertę rekomendowanych materiałów edukacyjnych, wspierających pracę nauczyciela oraz ucznia
Zobacz

Leave a Reply